Need help applying for unemployment insurance? Èske w bezwen èd pou fè yon demann asirans chomaj ?

Published on:

April 24, 2020

Has your employment or economic situation been negatively impacted by the Covid-19 pandemic? You are not alone. Over 650,000 workers throughout the Commonwealth of Massachusetts have filed unemployment claims over the last five weeks. The process can be complicated, especially for immigrant communities and those whose native language is not English. IFSI is here to help! If you would like assistance figuring out if you qualify for unemployment insurance and completing the application process, fill out the form below, and one of our staff will reach out to you.

IFSI Covid-19 Assistance Request Form - English

Èske sityasyon anplwa oswa ekonomik ou soufri yon enpak negatif pandan peryòd kriz Covid-19 la ? Ou pa poukont ou. Gen plis pase 650 mil travayè atravè tout eta Massachusetts la ki depoze demann pou jwenn asirans chomaj pandan 5 semèn ki sòt pase yo. Pwosesis pou remèt demann nan kapab parèt konplike, espesyalman pou travayè ki fè pati kominote imigran oubyen ki pale yon lòt lang ke angle kòm lang natif natal. IFSI la pou ede ou ! Si w ta renmen jwenn yon asistans pou detèmine si w kalifye pou asirans chomaj epi pou remèt demann nan anliy, souplè klike sou lyen ki pi ba a, ranpli enfòmasyon yo, epi youn nan pèsonèl nou yo ap kontakte w.

Fòmilè demann asistans IFSI nan kad Covid-19 - Kreyòl Ayisyen

You can also refer to a step-by-step video that IFSI has produced to explain the process for applying for unemployment insurance in Massachusetts: 

Ou kapab gade videyo sa a IFSI te fè tou ki esplike w etap pa etap kòman pou w remèt yon demann pou w jwenn asirans chomaj nan eta Massachusetts :